Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji o danych osobowych jakie są przez Spółkę Kels Sp. z o.o. zbierane oraz w jakich celach, w jaki sposób Spółka z nich korzysta. Ma ona na celu wskazanie praw, które mają Państwo w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez Spółkę danych osobowych pracowników i współpracowników.

ADMINISTRATOR, DANE I KONTAKT

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kels Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647683, NIP: 7773264851, REGON: 364717279 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (dalej „Spółka”)
Kontakt:

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

2. Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, które otrzyma od Państwa w związku z transakcjami lub kontaktem ze Spółką. Są to w szczególności dane od Państwa w związku z umowami zawieranymi lub występując do Spółki Kels Sp. zo.o.  o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem, korespondując, kontaktując się, występując o wystawienie faktury VAT  składając reklamację lub odstępując od umowy.

Jeśli zapłacą Państwo Spółce za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, Spółka wejdzie również w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła. Spółka będzie również przetwarzać dane dotyczące rachunku bankowego, na który dokonywane będą zwroty należności na Państwa rzecz.

Ponadto Spółka może zbierać Państwa dane behawioralne odnoszące się do Państwa zachowań.  Są to dane dotyczące dokonywanych przez Państwa transakcji, składanych reklamacji, historii korespondencji i kontaktów ze Spółką, Państwa aktywności na  stronie internetowej Spółki, profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku), kontach na stronach osób trzecich (np. Allegro), takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o Spółce i jej produktach oraz usługach. Dane te można łączyć z innymi Państwa danymi przez Spółkę posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

W celu dochodzenia roszczeń Spółka może również zbierać Państwa numer PESEL lub adres zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

CZY KONIECZNE JEST UDOSTĘPNIENIE SPÓŁCE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

3. Proszę pamiętać, iż podanie nam przez Państwa danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE.

Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może być jedynie wymogiem umownym.

Jednakże muszą Państwo wziąć pod uwagę to, że podanie przez Państwa pewnych danych osobowych może być niezbędne do:

We wskazanych powyżej przypadkach, niepodanie przez Państwa danych osobowych, może spowodować że:

CEL OTRZYMANIA PAŃSTWA DANYCH ORAZ PODSTAWA I CZAS PRZETWARZANIA

4. Państwa dane osobowe są Spółce potrzebne oraz przetwarzane w celu:

Możliwość przetwarzania Państwa danych także na podstawie:

W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych możliwe jest, iż będę podejmowane w szczególności czynności takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. Operacje te mogą być dokonywane w sposób zautomatyzowany np. w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany np. w kartotekach, w sposób papierowy.

PODMIOTY UPOWAŻNIONE DO OTRZYMANIA PAŃSTWA DANYCH:

5. Państwa dane Spółka może przekazać:

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE, W TYM PROFILOWANIE- ZAGADNIENIE

6. Przez okres obowiązywania umowy z Państwem do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem – na podstawie Państwa zgody, Spółka będzie miała możliwość automatycznego  przetwarzania państwa danych osobowych.

Profilowanie to automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystywaniu do oceny Państwa zachowań, w tym analizy i prognozy sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, decyzji zakupowych, itp. Obejmuje ono np. określenie w jaki sposób korzystają Państwo z Internetu.

Dokonywane jest w oparciu o dane, które zbierane są m.in. na podstawie:

PAŃSTWA PRAWA

7. Proszę pamiętać, że macie Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych:

SPOSÓB REALIZACJI PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW

8. Swoje prawa mogą Państwo realizować w każdym czasie występując z odpowiednim żądaniem poprzez przekazanie oświadczenia:

9. Spółka ma obowiązek udzielenia informacji o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W terminie miesiąca od otrzymania Państwa żądania, musi Państwa jednak poinformować o takim przedłużeniu terminu z podaniem jego przyczyn.

10. Jeżeli Spółka nie podejmie działań w związku z Państwa żądaniami, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuje o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Państwa skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

11. Jeżeli zajdzie  uzasadniona wątpliwość dotycząca Państwa tożsamości w związku ze zgłoszeniem żądania, Spółka może zwrócić się o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

12. Informacje, o których mowa wyżej w punktach 10-12, na piśmie,  mogą zostać udostępnione:

za wyjątkiem przypadków gdy:

  1. Przekazano Spółce żądanie drogą elektroniczną i nie zażądano udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy informacje na podany przez Państwa adres e-mail;
  2. zażądano udzielenia informacji ustnie i innymi sposobami zostanie potwierdzona przez nas Państwa tożsamość – wówczas udzielimy informacji ustnie.

13. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Spółkę w związku z Państwa żądaniami są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Spółka będzie miała możliwość:

14. Spółka poinformuje o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu, ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, których dokonano w wykonaniu żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez Spółkę ujawnione. Spółka nie będzie musiała przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

15. Na Państwa żądanie, poinformujemy o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, a także o odbiorcach których nie udało się nam powiadomić.

PLIKI COOKIES

16. Spółka może używać plików cookies, kiedy korzystają Państwo z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego kels.pl

Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tych stronach są kojarzone wyłącznie z Państwa przeglądarką.

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po Państwa stronie jako osoby odwiedzającej stronę Spółki (np. na dysku twardym Państwa komputera, laptopa czy na karcie pamięci telefonu lub innego urządzenia, z którego Państwo korzystacie). Są to informacje, które mogą być odczytane przez system przy każdorazowym połączeniu się Państwa komputera lub innego urządzenia, z którego korzystano. Dostarczają one danych statystycznych o Państwa ruchach i korzystaniu przez Państwa z poszczególnych stron serwisu.

Informacje zgromadzone za pomocą plików cookies służą do zwiększania Państwa wygody oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez Spółkę usług.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej.

W każdym czasie istnieje możliwość wyboru sposóbu obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). W ten sposób można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.

Wyłączenie przez Państwa opcji akceptowania plików cookies w przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich – może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

Spółka nie odpowiada za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych, których linki mogą być umieszczone na stronach Spółki.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI

17. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez Spółkę Państwa danych osobowych istnieje możliwość skontaktowania się: